VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE E-SHOPY

Článok I

Základné ustanovenia

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú vydané:

Názov: Strešná záhrada s. r. o.

Sídlo: Adlerova 850/23, 

Košice – mestská časť Dargovských hrdinov 040 22

IČO: 52 984 281

DIČ: 2121208232

IČ DPH: SK 2121208232

E-mail: info@stresnazahrada.eu

Telefón: +421 905 331 615

+421 905 211 792

Web stránka: www.stresnazahrada.eu

Číslo účtu:

(ďalej len „predávajúci“).

 1. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutočňuje objednávku tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho uvedenej v článku I ods. 3 týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „kupujúci“).
 2. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.stresnazahrada.eu elektronického obchodu predávajúceho (takáto kúpna zmluva ďalej len ako „kúpna zmluva“, takýto elektronický obchod predávajúceho len ako „elektronický obchod“, a táto internetová stránka len ako „internetová stránka“).
 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia takejto kúpnej zmluvy uprednostnené pred ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok.   
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke elektronického obchodu.

Článok II 

Informácie o tovare a cenách

 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivom tovare v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. 
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť ceny tovaru uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.
 3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Náklady spojené s balením a dodaním tovaru nie sú súčasťou ceny tovaru a sú k cene tovaru prirátané navyše. 
 4. Predávajúci neúčtuje cenu za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy.

Článok III

Objednávka tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal svoju predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode, alebo vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.   
 2. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tohto tovaru, spôsob platby a dodania.   
 3. Pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené kupujúcim pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.    
 4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „OBJEDNÁVKA S POVINNOSŤOU PLATBY“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou odoslania objednávky, bez ktorého nie je možné objednávku odoslať predávajúcemu, je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, a v prípade kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, aj že súhlasí so spracúvaním jeho osobných údajov podľa Podmienok spracúvania a ochrany osobných údajov.    
 5. Bezodkladne po doručení objednávky predávajúcemu od kupujúceho je kupujúcemu predávajúcim zaslané potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní v objednávke zadal. Doručením tohto potvrdenia o prijatí objednávky na túto e-mailovú adresu kupujúceho je kúpna zmluva uzatvorená.   
 6. Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do ??? hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle bez zbytočného odkladu po potvrdení storna objednávky peniaze späť na bankový účet kupujúceho.
 7. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu bez zbytočného odkladu vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim v dôsledku chybne uvedených alebo neaktuálnych kontaktných údajov kupujúceho uvedených v objednávke alebo v zákazníckom účte kupujúceho.

Článok IV

Zákaznícky účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v elektronickom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie. 
 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v zákazníckom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 24 mesiacov nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy a týchto všeobecných obchodných podmienok.   
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

Článok V

Platobné podmienky a dodanie tovaru

   1. Cenu tovaru a náklady spojené s balením a dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:
    • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho uvedený v úvode týchto všeobecných obchodných podmienok,
    • bezhotovostne online platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány,
    • v hotovosti pri osobnom odbere.
   2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške.
   3. V prípade bezhotovostných platieb je kúpna cena splatná pri objednaní tovaru. V takomto prípade je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho. 
   4. Zaplatením celej kúpnej ceny vzniká predávajúcemu povinnosť odoslať tovar prostredníctvom prepravnej spoločnosti alebo odovzdať tovar kupujúcemu pri osobnom odbere.
   5. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.  
   6. Tovar je kupujúcemu odoslaný na adresu a spôsobom určeným kupujúcim v objednávke a to v lehote uvedenej v potvrdení objednávky predávajúcim. Za splnenie dodávky tovaru sa považuje dodanie tovaru na určené miesto. 
   7. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru kupujúcemu spôsobom podľa voľby kupujúceho, pričom kupujúci si vyberie z možnosti osobného odberu na prevádzke predávajúceho, kde zoznam prevádzok je zverejnený na internetovej stránke, alebo doručením prostredníctvom dopravných spoločností na adresu dodania kupujúceho. Predávajúci zabezpečuje doručenie prostredníctvom dopravných spoločností:

-Kuriér, s.r.o. Vojtaššákova 616, 027 44 Tvrdošín, Slovenská republika, IČO: 46598863, 

-Geis SK s.r.o., Trňanská 6, 96 001 Zvolen, IČO: 31 324 428 

(ďalej len „prepravca“), ktorý o presnom čase dodania bude informovať kupujúceho podľa podmienok prepravcu. Tovar je možné doručiť len v rámci územia Slovenskej republiky.

Dodanie sa realizuje po prvé uzamykateľné dvere a náklady spojené s vynáškou tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci nie je povinný tieto služby kupujúcemu ponúknuť.

  1. Predávajúci je na prepravu povinný tovar primerane zabaliť a zabezpečiť pred jeho poškodením.
  2. Kupujúci je povinný prevziať tovar pri dodaní. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prepravcovi prevzatie tovaru. V prípade, ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, a to aj po uskutočnení všetkých prípadných opakovaných doručení tovaru a ostatných úkonov prepravcu smerujúcich k doručeniu tovaru, ktoré sú súčasťou poskytovaných služieb prepravcom pre účely doručenia tohto tovaru, a to podľa podmienok prepravcu, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške ??? € za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí ?? dní odo dňa počiatku takéhoto uskladnenia tovaru je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa prípadná kúpna cena zaplatená kupujúcim za tovar pri jeho objednávke započíta v celej výške na skladné, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.

 

 1. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane, je kupujúci povinný zaplatiť prípadné náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru.              
 2. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť zásielky. 
 3. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorú mu doručí na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.
 4. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením kúpnej ceny a prevzatím tovaru. Predávajúci zodpovedá za tovar až do jeho prevzatia kupujúcim. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

 

Článok VI

Doručovanie písomností

 1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty. 
 2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na e-mailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.    

 

Článok VII

Vady tovaru

 1. Vybavovanie reklamácií a nárokov z prípadných vád tovaru sa riadi ustanoveniami príslušných právnych predpisov.
 2. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) je potrebný daňový doklad – faktúra, doručená predávajúcim kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.
 3. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar dodá v požadovanej kvalite, množstve a bez vád. Predávajúci zodpovedá najmä za to, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim 
  • má tovar vlastnosti, na ktorých sa strany dohodli a ak k dohode nedošlo, má vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe nimi uskutočnenej reklamy
  • tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza, že sa má použiť, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne užíva
  • tovar je primeranom množstve, miere, alebo hmotnosti
  • tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov 
 4. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté použitím alebo opotrebovaním. V prípade ak je tovar predávaný za nižšiu cenu, nezodpovedá predávajúci za vady pre ktoré bola dojednaná nižšia cena, na čo je kupujúci upozornený vopred v písomnom potvrdení objednávky.
 5. Predávajúci tiež nezodpovedá za vady tovaru:
 6. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil predávajúcemu v súlade týchto obchodných podmienok,
 7. ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru podľa článku VII. bodu 8 týchto podmienok najneskôr do 24 hodín po doručení tovaru adresátovi,
 8. ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
 9. ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
 10. ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 11. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
 12. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 13. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 14. ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 15. ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 16. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.
 17. Záruka sa nevzťahuje na živé rastliny.
 18. V prípade živých kvetov kupujúci môže uplatniť svoje práva z chybného plnenia bezodkladne po prevzatí tovaru alebo zistení chyby bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia tovaru.
 19. V prípade výmeny tovaru, nová záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. 

Článok VIII
Reklamácia

 1. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď po jeho prevzatí a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve. Ak tovar preberá osoba odlišná od kupujúceho, kupujúci je povinný zabezpečiť aby osoba, ktorú poveril prevzatím tovaru, tovar ihneď skontrolovala, pričom táto osoba musí byť oboznámená s obsahom týchto obchodných podmienok. Ak je tovar pri dodaní poškodený, je povinný uviesť popis poškodenia spoločne s fotografickou dokumentáciou, ktorá dokumentuje rozsah vád a poškodenie a reklamáciu bez meškania uplatniť na reklamačnom formulári (Príloha č. 1), ktorý je zverejnený na internetovej stránke www.stresnazahrada.eu. To isté platí ak je tovar pri prevzatí v poškodenom alebo porušenom obale.
 2. Reklamácie pre iné vady tovaru, ktoré neboli viditeľné pri prevzatí tovaru, je potrebné uplatniť bez zbytočného odkladu odo dňa prevzatia tovaru prostredníctvom reklamačného formulára (Príloha č. 1).
 3. Reklamácia sa uplatňuje sa reklamačnom formulári (Príloha č. 1) zaslaný na emailovú adresu info@stresnazahrada.eu, kde je kupujúci povinný uviesť všetky údaje správne a priložiť fotodokumentáciu vady tovaru. Do troch dní od uplatnenia reklamácie Vám na emailovú adresu zadanú na reklamačnom formulári bude zaslané potvrdenie o prijatí reklamácie s informáciou, že o spôsobe vybavenia reklamácie budete informovaný do 30 dní od začatia reklamačného konania.
 4. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný tiež predložiť doklad o kúpe tovaru (faktúru), a to za účelom preukázania nákupu u predávajúceho, inak nie je predávajúci povinný reklamáciu uznať.
 5. Kupujúci je povinný predložiť reklamovaný tovar predávajúcemu bez zbytočného odkladu po uplatnení reklamácie a poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť pre vybavenie reklamácie. Reklamačné konanie sa začína dňom kedy sú kumulatívne splnené podmienky a to že reklamácia bola kupujúcim riadne a včas uplatnená u predávajúceho a reklamovaný dovar bol predávajúcemu doručený.
 6. Ak je vada odstrániteľná, kupujúci môže požadovať buď opravu alebo doplnenie toho, čo chýba, alebo primeranú zľavu z ceny. Ak je vada neodstrániteľná a bráni riadnemu užívaniu veci, kupujúci má možnosť odstúpenia od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z ceny a to do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
 7. O vybavení reklamácie predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomný doklad . 

Článok IX  Odstúpenie od zmluvy

 1. K odstúpeniu od zmluvy môže dôjsť z dôvodov a spôsobmi uvedenými v tomto článku, prípadne v ďalších ustanoveniach týchto podmienok, v ktorých je možnosť odstúpenia výslovne uvedená.
 2. V prípade, ak je kupujúci spotrebiteľ, je oprávnený v súlade s ustanovením § 7 Zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa doručenia tovaru.
 3. Od zmluvy je možné odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom (najmä zaslaním e-mailu alebo listu na adresu predávajúceho uvedené pri identifikačných údajoch). Na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 2 zverejnený na internetovej stránke www.stresnazhrada.eu.
 4. Podľa § 7 ods. 6 Zákona  102/2014 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov spotrebiteľ nemôže od zmluvy odstúpiť v prípadoch, keď je predmetom zmluvy:
  • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  • poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 5. Lehota na odstúpenie podľa článku IX týchto podmienok sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo kupujúcim preukázateľne odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
 6. V prípade odstúpenia od zmluvy bude kupujúcemu kúpna cena a všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov vrátená do 14 dní odo dňa účinnosti odstúpenia na účet, z ktorého bola pripísaná, prípadne na účet zvolený v odstúpení od zmluvy. Suma však nebude vrátená skôr, než kupujúci vráti tovar, či preukáže, že došlo k jeho zaslaniu späť. Kupujúci tovar vráti v pôvodnom stave, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu.
 7. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 8. Kupujúci zodpovedá za škodu ktorá vznikla na tovare dôsledku nakladania s ním inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Predávajúci vyčísli výšku škody do 14 dní od doručenia tovaru.
 9. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný tovar dodať v lehote určenej v zmluve. Predávajúci je povinný kupujúceho o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať a vrátiť kupujúcemu už uhradenú cenu a to v lehote 14 dní od dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy na účet uvedený kupujúcim v oznámení o odstúpení od zmluvy, prípadne kupujúcim dodatočne oznámený písomne.
 10. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neuhradí cenu tovaru podľa článku V.
 11. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak kupujúci neprevezme tovar do 5 pracovných dní odo dňa, keď Vám vznikla povinnosť tovar prevziať.

Článok Podávanie sťažností a podnetov

 1. Spotrebiteľ je oprávnený podávať podnety a sťažnosti písomne, a to prostredníctvom e-mailu na: info@stresnazahrada.eu.
 2. O posúdení podnetu alebo sťažnosti bude predávajúci informovať spotrebiteľa e-mailom zaslaným na e-mail, ktorého bol podnet alebo sťažnosť zaslaný.
 3. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Košický kraj, so sídlom: Inšpektorát SOI pre Košický kraj Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1   Odbor výkonu dozoru ke@soi.sk tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55 fax č. 055/622 46 95 
 4. Podnet na vykonanie kontroly je možné podať aj elektronicky prostredníctvom platformy dostupnej na webovej stránke https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi
 5. Podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
 6. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 7. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Návrh musí obsahovať: 
 8. a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má, 

  b) presné označenie predávajúceho,
  c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočnosti, d) označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha, 
  e) dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predávajúcim bol bezvýsledný, 
  f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu. 

  K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.

 9. Strany sporu sú povinné spolupracovať so subjektom alternatívneho riešenia sporov a poskytovať mu potrebnú súčinnosť na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho riešenia sporu. Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba môže vo svojich pravidlách alternatívneho riešenia sporov stanoviť, že je oprávnená požadovať od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle. Poplatok podľa prvej vety nesmie presiahnuť sumu päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Oprávnená právnická osoba môže od spotrebiteľa požadovať zaplatenie poplatku najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady. Odkaz na platformu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov:

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riešenie-spotrebitelskych-sporov.soi http://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spoterbitelskych-sporov-clr/146956s

Článok XI Ochrana osobných údajov

 1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, a pravidlá tejto ochrany sú obsiahnuté v Podmienkach spracúvania a ochrany osobných údajov, ktoré sú prístupné na internetovej stránke elektronického obchodu.

 

Článok XII  Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia nového znenia týchto všeobecných obchodných podmienok je splnená jeho umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
 3. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia príslušných právnych predpisov.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 5. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí, a že tento súhlas je daný slobodne a vážne, a nie je daný v tiesni ani za nevýhodných podmienok.

V Košiciach dňa 01.06.2023