Podmienky spracovania a ochrany osobných údajov

Článok I

Základné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je:

  Názov: Strešná záhrada s. r. o.

  Sídlo: Adlerova 850/23, Košice – mestská časť Dargovských hrdinov 040 22

  IČO: 52 984 281

  DIČ: 2121208232

  IČ DPH: SK 2121208232

  E-mail: info@stresnazahrada.eu

  Telefón: +421 905 331 615; +421 905 211 792

  Web stránka: www.stresnazahrada.eu

  Číslo účtu: 

  (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

 2. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 3. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov podľa § 44 a nasl. Zákona.     

Článok II

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje ako kupujúceho podľa článku I ods. 2 všeobecných obchodných podmienok prevádzkovateľa zverejnených na internetovej stránke www.stresnazahrada.eu, ktorý je fyzickou osobou (ďalej len „dotknutá osoba“), a to tie osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo ktoré prevádzkovateľ získal na základe Vašej objednávky uskutočnenej na internetovej stránke www.stresnazahrada.eu elektronického obchodu prevádzkovateľa. 
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a Vaše údaje nutné pre plnenie zmluvy.

Článok III

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je: 
    • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom uzatvorenej na základe Vašej objednávky uskutočnenej na internetovej stránke www.stresnazahrada.eu elektronického obchodu prevádzkovateľa (§ 13 ods. 1 písm. b) Zákona),
    • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu Vám (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) (§ 13 ods. 1 písm. f) Zákona),
    • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
 1.  Účelom spracovania Vašich osobných údajov je:
    • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a priezvisko, adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
    • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
 2. Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním poskytujete Váš výslovný súhlas.

Článok IV

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva Vaše osobné údaje: 
    • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a na uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). 
    • po dobu, než je odvolaný Váš súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe Vášho súhlasu.     
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 


Článok V

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Príjemcovia Vašich osobných údajov sú osoby: 
    • podieľajúce sa na dodávaní tovaru a realizácii platieb na základe zmluvy, 
    • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
    • zaisťujúce marketingové služby.
 2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.


Článok VI

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte: 
    • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona, 
    • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona, 
    • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona, 
    • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona, 
    • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
    • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v úvode týchto podmienok. 
 2. Právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov máte v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.


Článok VII

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov.

   

 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslá, antivírový program, a pod.
 3. Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že k Vašim osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

Článok VIII

Podmienky používania súborov cookies

 1. Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.
 2. Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.
 3. Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:
    • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
    • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
    • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
 4. Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.
 5. Používané súbory cookies:
 6. Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.
 7. Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.
 8. Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

Článok IX

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s týmito podmienkami spracovania a ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojej internetovej stránke www.stresnazahrada.eu a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

   

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.06.2023