dav

Globálne ozdravenie klímy je možné do 10-tich rokov bez ekonomického úpadku

Dávame Vám do pozornosti jeden starší článok, od Ing.Michala Kravčíka Csc., ktorý je však stále veľmi aktuálny.

27.10.2014 

Dlhodobé suchá i požiare na západe USA; kruté  zimy na východnom pobreží USA; dlhodobé suchá a následné požiare a aj  povodne v Austrálii, dramatické tajfúny v oblasti Indonézie a Filipín, extrémne sucho a povodne v Pakistane, Indii, Afganistane; sucho i hladomor v Afrike, extrémne prejavy počasia v Európe a Latinskej Amerike majú jedného spoločného menovateľa a tou je voda. Raz je jej príliš veľa, inokedy úplný nedostatok. Raz nás ohrozuje, inokedy nám úplne chýba. 

Všeobecne je rozšírené, že príčinou týchto extrémnych prejavov počasia je globálna klimatická zmena, ktorá je spôsobená zvýšenou koncentráciou skleníkových plynov CO2 v atmosfére z priemyselnej činnosti človeka. Či je to pravda, alebo nie, že hlavným vinníkom zmeny klímy je CO2, je zrejmé, že voda je základom života na planéte Zem. Preto nesmie ani jedna kvapka dažďovej vody odtiecť do mora bez úžitku. Sladkú vodu na kontinentoch potrebujeme pre ľudí, potraviny, prírodu i zdravú klímu. Preto  potrebné zadržiavať dažďovú vodu všade tam, kde človek žije, pracuje i pestuje potraviny pre svoju obživu, aby dochádzalo k permanentnej obnove vodných zdrojov vo všetkých povodiach sveta.

Príčina problému

Masívne spriemyselňovanie krajiny (premena lesov na poľnohospodársku pôdu a pečatenie poľnohospodárskej pôdy a jej premena na urbánnu) spôsobilo, že za posledných 100 rokov došlo k úbytku sladkej vody na kontinentoch planéty Zem o viac ako 37.000 km3. Táto voda sa stratila z kontinentov a spôsobila stúpnutie hladín oceánov o cca 10 cm.

Hlavnou príčinou destabilizácie podmienok života na všetkých kontinentoch sveta je kauzálne nepochopenie, že dážď sa tvorí tam, kde sa z krajiny voda vyparuje. V tých teritóriách, kde sme masívne spriemyselnili krajinu a zabránili sme dažďovej vode vsakovať do pôdy, ale bola odkanalizovaná do riek, nastali až také zmeny, že prestáva pršať. Predlžujú nie len periódy bez dažďa, ale aj dramatický poklesávajú zásoby sladkých vôd a krajina vysychá. Vysušená krajina navyše produkuje ohromne kvantá teplá do atmosféry. To vytvára tepelné ostrovy a tie ešte viac zvyšujú chaos v atmosfére i urýchľujú proces premeny úrodnej krajiny na púšť.

Príklad takmer dvojročného deficitu dažďov v Kalifornii by mal byť varovaním, prečo treba systémovú zmenu vodohospodárskej politike vo všetkých krajinách sveta. V Kalifornii, kde je jeden z najdokonalejších vodohospodárskych systémov na svete, nedokáže zabezpečovať dostatok vody pre hospodárstvo, ak dlhodobo neprší. Je najvyšší čas orientovať sa na Novú vodnú paradigmu, ktorá považuje dažďovú vodu za hodnotu, ktorú je treba bezpodmienečne chrániť a nie ju odvádzať do mora. Princípy starej vodnej paradigmy nie sú trvalo udržateľné a princípy pre ochranu vôd už zlyhávajú. Akékoľvek podceňovanie tejto reality, vedie ku globálnej destabilizácii života i bezpečnosti na všetkých kontinentoch planéty Zem.  

Riešenie 

Riešenie spočíva v návrate stratenej vody na kontinenty. Potrebujeme prinavrátiť stratenú vodu z oceánov (37.000 km3) na kontinenty. Tým dosiahneme pokles hladín oceánov o 10 cm a z neúrodnej, vyschnutej krajiny sa stane úrodná zem. Ak v nasledujúcich 10-tich rokoch vytvoríme na všetkých kontinentoch podmienky pre jednorázové a cyklické zadržiavanie 700 km3 dažďovej vody, v priebehu 10-tich rokoch sa ozdraví klíma tak, ako ju poznáme z polovice 50-tich rokoch 20. storočia.  

Vyschnutá a neplodná krajina sa pod vplyvom zadržanej dažďovej vody stane produktívnou, s dostatkom vody pre človeka, s produkciou potravín a pre prírodu. Tento stav je dosiahnuteľný v horizonte 10-tich rokov, ak sa spustí globálny program zadržiavania dažďovej vody v poškodenej krajine už teraz. Spomínaný objem vodozádržných opatrení nie je veľký a na programe sa môže zúčastniť každý obyvateľ planéty Zem. Ak každý z nás zrealizuje 100 m3 vodozádržných opatrení v priebehu jedného roka, tak do roku 2025 bude zažehnaná vodná, potravinová, klimatická i bezpečnostná kríza. Preto ľudia planéty Zem potrebujú vedieť, že ich účasť na globálnom programe obnovy vody je reálne možná i reálne zvládnuteľná pre udržanie života na planéte Zem.   

Čo sa stane vplyvom zrealizovaného programu? 

Na všetkých kontinentoch obnovíme vodu v malých vodných cykloch tak, že dôjde k pozitívnej časovej a priestorovej zmene distribúcie zrážok. Bude pršať častejšie a menej intenzívne. V chladnejších horských oblastiach zrážky poklesnú a v nížinných oblastiach prevažne poľnohospodárskych oblastiach vzrastú. Táto obnova pôvodnej distribúcie zrážok bude mať za následok ozdravenie klímy, znižovanie extrémnych prejavov počasia, znižovanie povodňových rizík a rizík sucha, zvyšovanie zásob podzemnej vody, zlepšenie kvality vody vo vodných tokoch. Taktiež dosiahneme aj   zvýšenie potravinovej bezpečnosti, rozvoj lokálnej ekonomiky a vytvorenie viac ako 100 miliónov pracovných príležitostí.